Pályázati felhívás

Kistelek Városi Önkormányzat az EFOP 3.9.2-16-2017-00013 ?Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban? c. pályázat alapján Ösztöndíj pályázatot ír ki a 2019/20-as tanévre a hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű általános-, középfokú oktatásban résztvevő vagy felsőoktatásban tanuló diákok segítésére.

1. A pályázat célja:
Célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű szociálisan rászoruló fiatalok általános iskolai, középiskolai oktatásban vagy felsőfokú oktatásban résztvevő diákok oktatáshoz való hozzáférésének javítására. További célunk, a korai iskolaelhagyás csökkentése, a tanulók iskolai végzettségi szintjének emelése.

2. A pályázók köre
Tanulmányi támogatási ösztöndíjban részesülhet az a pályázó, aki:
– magyar állampolgár
– Balástya község közigazgatási területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezik [Az ?állandó lakóhely? fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény ?lakóhely? fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
– ösztöndíj pályázatra hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, hallgatók (ill. szülő vagy törvényes képviselő) nyújthatnak be pályázatot. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. alapján – a gyermek hátrányos helyzetéről, vagy a halmozottan hátrányos helyzete fennállásáról – a település jegyzője ad ki határozatot.
– az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a pályázó beiratkozott tanulója általános iskolának vagy középiskolának illetve teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
– egyéb ösztöndíjban már részesül (pl. kap már állami-, önkormányzati-, vállalati-, iskolai ösztöndíjat)

3. Az ösztöndíj támogatás formája és mértéke, forrása
Az ösztöndíj támogatás 100 %-os támogatási intenzitású, a támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A pályázati keretösszeg 2 000 000Ft, amellyel 10 fő ösztöndíjast tudunk támogatni.
A támogatás forrását az EFOP-3.9.2-16-2017-00013 kódszámú ?Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban? című európai uniós projekt biztosítja.
Az ösztöndíj havi összege 10 000,- Ft, azaz tízezer forint. Az ösztöndíj utalása az Ösztöndíjas, illetve szülő, törvényes képviselő által megadott folyószámlaszámra, vagy postai címre történik havi rendszerességgel az adott hónap 10. napjáig.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap a 2019/20-as tanévben szeptembertől júniusig.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2019. október 15.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulék fizetési kötelezettség nem terheli.

4. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
? Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó iskolalátogatási igazolása megfelelő, ill. aktív legyen a nappali tagozatú hallgatói jogviszonya a 2019/20-as tanévben. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását a Bíráló bizottság megvizsgálja. A tanulói/hallgató jogviszony megszakítása, megszűnése a támogatási időszak alatt az ösztöndíj folyósításának megszűnését vonja maga után.

A Pályázóknak a támogatási szerződés megkötésekor az alábbi kötelező vállalásokat kell teljesíteni:
a) az ösztöndíj odaítélésével párhuzamosan az anyagi segítség igénybe vétele mellett be kell kapcsolódniuk a segítő támogatást nyújtó mentorrendszerünkbe az Ösztöndíjas diáknak/hallgatónak és szüleiknek, ill. törvényes képviselőiknek. (Lásd még a felhívás 7. pontját!)
b) az ösztöndíjban részesített tanulóknak/hallgatónak (és családnak) aktívan részt kell venni közösségfejlesztési, szabadidős és egyéb programjainkon pl. családi nyár, családi napok
c) amennyiben a pályázó középiskolai tanuló vagy egyetemi hallgató, önkéntesként részt kell vennie egyes programjaink lebonyolításában. A tanoda programban résztvevő korosztály ösztöndíjat elnyert diákjai részt vesznek a tanoda programjain. Ebben az esetben a tanoda is a mentorrendszer részeként tevékenykedik.
Fenti kötelező vállalások időszaka: az ösztöndíj szerződés megkötésétől kezdődően a 2019/20-as tanévben.

5. A pályázat benyújtásának módja, határideje és feltételei
Pályázat benyújtás módja:

A pályázati űrlapot egy eredeti példányban kiskorú tanuló esetén a szülő, ill. törvényes képviselő, nagykorú pályázó esetén saját aláírásával az erre rendszeresített nyomtatványon (1. sz. melléklet), zárt borítékban ? személyesen vagy postai úton (ajánlott küldeményként) ? a pályázati űrlap és mellékleteinek csatolásával ? az alábbi címre kell benyújtani:
Balástya Községi Önkormányzat
6764 Balástya, Rákóczi u. 5.
Kérjük, a borítékra írja rá:
EFOP 3.9.2-16-2017-00013
?Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban? ?Ösztöndíj pályázat

Információ kérhető a hétköznap 08.00-16.00 óra között Hegedűs Zsuzsanna települési koordinátortól a 06-30/5515876-as telefonszámon és Ágó Rita szociális koordinátortól 06-20/623-9300-as telefonszámon.

A pályázat beérkezésének határideje:
2019. szeptember 30. (hétfő) 16.00 óra, postára adás utolsó napja 2019. szeptember 30.

A pályázati űrlap kötelező mellékletei:
a) Általános iskolásoknak és középiskolásoknak iskolalátogatási igazolás (tanulói jogviszony – igazolás), illetve a felsőoktatási intézmény hallgatói az intézményük által kitöltött eredeti teljes idejű, nappali munkarendű hallgatói jogviszony-igazolás a 2019/20-as tanév első félévéről.
b) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okirat:
a diák hátrányos helyzetét vagy halmozottan hátrányos helyzetét igazoló jegyzői határozat másolati példánya
c) Lakcímkártya másolati példánya

Kiskorú vagy egyébként korlátozottan cselekvőképes, valamint cselekvőképtelen pályázó nevében a törvényes képviselője jár el.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező melléklettel együtt érvényes. Valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Formai hiba esetén értesítéssel jelezzük, hogy milyen hiánypótlás szükséges, melyre egy alkalommal lesz mód, s erre 5 munkanap áll rendelkezésre az értesítés kézhezvételét követően.

6. Adatkezelés
A pályázó (ill. képviselője) pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy az Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával:
a) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró EFOP 3.9.2-16-2017-00013 ?Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban? Ösztöndíj pályázat ? az ösztöndíj pályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából, valamint a pályázat során felmerülő egyéb kötelező adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan is ? átadja a Bíráló bizottságnak, hogy az ösztöndíj időtartama alatt azt kezelje és
b) hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Bíráló bizottságnak tájékoztatást nyújtson.

7. Mentorrendszer működése
A mentorrendszerünkbe a projektben alkalmazott települési koordinátor és a szociális koordinátor is közreműködnek a pályázókkal történő kapcsolattartás során. A családi nyár c. programunkban és a családi napokon kötelező részvételt várunk el a támogatott ösztöndíjasoktól és szüleiktől/törvényes képviselőiktől.
A mentorok nem csak a tanulók/hallgatók ösztöndíjjal kapcsolatos adminisztrációjáért felelnek, sokkal inkább személyi segítőként vannak jelen a diákok és családjaik életében. Tartják a kapcsolatot a tanulók szüleivel, tanáraival és igyekeznek a diákok személyes- vagy tanulási problémáiban segíteni, a nehéz életszakaszokat megkönnyíteni számukra. Heti és havi szinten személyes találkozás formájában, telefonon és elektronikus formában is érintkeznek a problémák megoldása végett. A középiskolában és felsőoktatásban tanulókat bevonjuk rendezvényeinken és programjainkon az önkéntes munkába, s a segítő, támogató munkájuk révén fejlődhetnek szociális képességeik, ezáltal lehetőség teremtődhet, hogy aktív közösségi emberré váljanak.
Az ösztöndíjprogram és a mentorálás eredményeit figyelemmel kívánjuk kísérni, ezért a 2020/21-es tanévben is rendszeres utánkövetéses mentorálás történik, ami negyedéves konzultációt (személyes találkozót, megbeszélést) jelent a mentor (szociális iroda munkatársa) és az ösztöndíjas között. Ezt a támogatási szerződésben vállalnia kell az ösztöndíjasnak.

8. Az ösztöndíj megítélésénél előnyt jelentő szempontok
? Tanulni vágyó, új képességeket, kompetenciákat megszerezni kívánó, tehetséges, de hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű szociálisan rászoruló általános iskolai, középiskolai- és felsőoktatásban résztvevő diák legyen a pályázó.
? Céljának tekintse a pályázó, hogy az oktatásban megszerezhető végzettségét igyekezzen minél magasabb szintre emelni, ezáltal csökkenő tendenciát mutathat a korai iskolaelhagyás a járásban.
? A támogatást igénylő pályázatából kitűnjön, hogy aktívan részt kíván venni programjainkon és az önkéntes munkában is.

9. Az ösztöndíj pályázat elbírálása
a) A beérkezett pályázatok támogatásáról Bíráló bizottság dönt, melynek tagjai: Kistelek Városi Önkormányzat szociális irodájának munkatársa, az érintett gyermekek osztályfőnökei, a helyi Gyermekjóléti szolgálat munkatársa, valamint a projekt szakmai vezetője.
A Bíráló bizottság 2019. október 7-ig meghozza döntését.
A Bíráló bizottság a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, a bíráló bizottság által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok elbírálási határidejét. A Bíráló bizottság hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A pályázónak a hiánypótlásra az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanap áll rendelkezésre. A pályázó a Bíráló bizottság döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak.
b) A megítélt ösztöndíjat a Bíráló bizottság visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat területéről. A Bíráló bizottság ebben az esetben döntési joggal rendelkezik a támogatás visszavonásáról.
c) Az ösztöndíj odaítélésének elsődleges szempontja a családok szociokulturális háttere. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve;

10. Értesítés a pályázati döntésről
A Bíráló bizottság a meghozott döntéséről 2019. október 10-ig postai úton megküldött levélben értesíti a pályázókat.

A támogatásban részesülő pályázókkal Balástya Községi Önkormányzat, a Bíráló bizottság döntését követő 15 napon belül ösztöndíjszerződést köt.

11. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő Ösztöndíjas általános iskolás vagy középiskolás korú tanuló szülője, ill. törvényes képviselője vagy a felsőoktatási intézmény hallgatója köteles az ösztöndíj szerződés időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 5 napon belül) írásban értesíteni a Támogatót.
Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
– tanulmányok halasztása;
– tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, megnevezésével);
– tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
– személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.

Csak az aktív tanulói/hallgatói jogviszonyban lévő Ösztöndíjas kaphat ösztöndíjat!
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat az Ösztöndíj pályázat kezelő részére visszafizetni.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

12. Lebonyolítás
Az Ösztöndíj pályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, pénzkezelési feladatokat az EFOP 3.9.2-16-2017-00013 ?Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban?- ösztöndíj pályázatát Balástya Községi Önkormányzat látja el.

Az Ösztöndíj pályázatot kezelő elérhetősége:

Balástya Községi Önkormányzat
EFOP 3.9.2-16-2017-00013 ?Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban? – Ösztöndíj pályázat
6764 Balástya, Rákóczi u. 5.
E-mail: efophuman@gmail.com
Tel.: 0620/952-0093

Sikeres pályázást kívánunk!

Mellékletek:
Pályázati űrlap

 

Skip to content