Álláspályázatok

Balástya Községi Önkormányzat

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Balástyai Integrált Szociális Intézmény

intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6764 Balástya, Rákóczi utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában és alapdokumentumaiban rögzített feladatoknak és céloknak megfelelő működés biztosítása. Az intézmény szakmai, gazdasági, pénzügyi, munkaügyi tevékenységének irányítása, ellenőrzése. (1993. évi III. törvény a szociális ellátásokról)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, Felsőfokú képesítés, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete szerint, az intézmény közfeladatait szabályozó ágazati jogszabályokban az intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltéséhez előírt valamely képesítés, ,
 •       Felsőfokú végzettséget vagy szakmai képesítést igénylő szociális, gyermekvédelem területén szerzett ? Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       magyar állampolgárság
 •       büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       A 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet szerint teljesített vezetőképzés
 •       Helyismeret

Elvárt kompetenciák:

 •       Kiváló szintű szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség,
 •       Kiváló szintű döntési képesség, empátia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Szakmai önéletrajz
 •       Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 •       90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •       Az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel
 •       Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik
 •       Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását a Testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja
 •       Nyilatkozat arról, hogy a 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn, továbbá arról, hogy cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt nem áll
 •       Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. január 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zánthó Anett nyújt, a 62/278-222, 101 mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Balástya Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (6764 Balástya, Rákóczi utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BPH/4141/2020 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető helyettes.
 •       Elektronikus úton Ujvári László polgármester részére a titkarsag@balastya.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete véleményezi. A kinevezésről a testület a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balastya.hu honlapon szerezhet.

Skip to content