Pályázati felhívás ügyvezető igazgatói munkakörre

Balástya Községi Önkormányzat pályázatot hirdet az önkormányzat 100 százalékos tulajdonában álló újonnan megalakuló, közétkeztetési és vendéglátási feladatokat ellátó gazdasági társaság ügyvezető igazgató munkakörének munkaviszony keretében történő betöltésére.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Ügyvezetői állás betöltésére

Balástya Községi Önkormányzat pályázatot hirdet ügyvezető igazgatói állás betöltésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) alapján és szerint:

Az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló újonnan megalakuló, közétkeztetési és vendéglátási feladatokat ellátó gazdasági társaság (továbbiakban Kft.) (6764 balástya, Rákóczi u. 5.) ügyvezető igazgató munkakörének munkaviszony keretében történő betöltésére.

Az ügyvezető igazgató ellátja a gazdasági társaság ügyvezetését, amelybe beletartozik a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a társaság legfőbb szervének vagy más társasági szervnek a hatáskörébe.

Az ügyvezető igazgató feletti munkáltatói jogok:

Balástya Községi Önkormányzat Polgármesterénak hatáskörébe tartozik az ügyvezető munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével, munkabérének, más személyi juttatásainak megállapításával és módosításával, munkájának értékelésével kapcsolatos, továbbá jogszabály vagy a társasági szerződés által meghatározott egyéb döntés.

A munkakör megnevezése: ügyvezető igazgató (az Mt. 208. §-a alapján)

A beosztás megnevezése: ügyvezető igazgató

A jogviszony időtartama: 3 évre szól, 4 hónap próbaidő kikötésével.

A munkaviszony kezdete, a munkakör betöltésének legkorábbi időpontja: megegyezés szerint

Az ügyvezető igazgató feladatai különösen:

A gazdasági társaság teljes munkaidőben történő vezetése, képviselete. Ennek keretében, a jogszabályi előírások megtartásával és a gazdasági társaság alapító okiratában, valamint a szervezeti és működési szabályzatában (SzMSz) meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és ellenőrzi a vezetése alatt álló céget. Rendszeresen ellenőrzi, hogy a feladatok a jogszabályoknak, pénzügyi, egészségügyi és más szakmai előírásoknak megfelelően, határidőre és a cég érdekeinek megfelelően teljesüljenek.

A Kft. munkavállalói feletti munkáltatói jogok gyakorlása mellett folyamatosan ellenőrzi a munkaszerződésekben foglaltak betartását. A feladatok és hatáskörök konkrétabban a munkaszerződésben kerülnek megfogalmazásra.

A munkakör részét képező, illetve a vezetői megbízással járó egyéb feladatok különösen:

 • a cég vezetése, szakmai és gazdasági működésének tervezése, szervezése, ellenőrzése,
 • a személyi és tárgyi feltételek biztosítása,
 • a szakmai és gazdasági területek irányítása,
 • a belső kontrollrendszer működtetése, éves beszámoló készítése
 • a  nyújtott  közétkeztetési valamint vendéglátási szolgáltatások  folyamatos  és  biztonságos  fenntartása, ellenőrzése,
 • a helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás,
 • évente a tulajdonos önkormányzat tájékoztatása a cég gazdálkodásáról és szakmai tevékenységéről, szolgáltatásairól, az azokhoz rendelkezésre álló eszközökről, továbbá a társasági struktúrában tervezett vagy bekövetkező szervezeti és személyi változásokról,üzleti terv és beszámoló készítése,
 • a jogszabályban előírt közzétételi kötelezettségek folyamatos teljesítése,
 • az ügyiratkezelés irányítása és ellenőrzése,
 • a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1) bekezdése szerinti adatok közzététele.

Munkabér: megegyezés szerint

  Pályázat benyújtása bérigény megjelölésével, az alábbi feltételek szerint lehetséges:

 • Felsőfokú képesítés
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • felhasználói szintű számítógépes ismeret,
 • a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség annak esedékességekor történő teljesítése (a pályázónak a munkaviszony létesítését követő 30 napon belül, illetve az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdés e) pontjának rendelkezései szerint vagyonnyilatkozatot kell tennie).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolatai,
 • a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
 • nyilatkozat,  hogy  hozzájárul  a  teljes  pályázati  anyagának  a  véleményezők  és  a döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához,
 • a pályázati feltételként előírt szakirányú közép vagy felsővezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása,
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség vállalásáról,
 • orvosi igazolás a munkakör betöltésére való alkalmasságról.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • önkormányzati, közétkeztetési, vendéglátásban szerzett gyakorlat, szakmai tapasztalat,
 • ügyvezetéssel összefüggő korábbi tapasztalat,
 • közbeszerzési jártasság, pályázatok lebonyolításában szerzett gyakorlat,
 • angol vagy német nyelv minimum középfokú ismerete
 • helyismeret.

Elvárt kompetenciák:

 • felelősségteljes, önálló munkavégzés,
 • kiváló kommunikációs, szervező- és problémamegoldó készség,
 • megbízhatóság, szakmai elhivatottság.

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. November 30.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázati felhívás – a Képviselő-testület határozatának felhatalmazása alapján megjelenik

 • www.balastya.hu oldalon
 • álláskeresési internetes oldalakon,
 • a Balástyai Újság helyi újságban,

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Balástya Községi Önkormányzat 6467 Balástya, Rákóczi u. 5. címre történő megküldésével.

Valamint elektronikus úton a polgarmester@balastya.hu email címen.

A borítékon fel kell tüntetni a pályázat tárgyát: ügyvezető igazgatói pályázat,

A       pályázattal       kapcsolatban       érdeklődni          lehet       elektronikus         úton:         a  polgarmester@balastya.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a pályázati eljárás lefolytatásáért felelős személy Balástya Község polgármestere.

A pályázatokat a tulajdonos önkormányzat képviselő-testülete véleményezi, majd dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:

A Képviselő-testület a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül dönt a munkaviszony (ügyvezető igazgatói megbízás) létesítéséről.

Skip to content