2015. március 1. napjától változik a szociális támogatási rendszer

Március 1-től átalakul a szociális ellátórendszer, amely Csongrád megyében 7099 főt érint. A változás lényege, hogy az állam és az önkormányzatok közötti feladat-megosztás az ellátások biztosítása területén átalakul, egyúttal igazságosabbá, átláthatóbbá válik. A különbség mindössze annyi, hogy a továbbiakban nem a jegyző, hanem a járási hivatal állapítja meg az ellátást.

Március 1-től átalakul a szociális ellátórendszer, amely Csongrád megyében 7099 főt érint. A változás lényege, hogy az állam és az önkormányzatok közötti feladat-megosztás az ellátások biztosítása területén átalakul, egyúttal igazságosabbá, átláthatóbbá válik. A különbség mindössze annyi, hogy a továbbiakban nem a jegyző, hanem a járási hivatal állapítja meg az ellátást.

Az állampolgárnak mostantól nem az önkormányzatot kell felkeresni egyes támogatási formák igénylése miatt, hanem a járási hivatalokat. Az átvett feladatokkal együtt azok jogosultjairól és a folyósításról is a járási hivatalok gondoskodnak ezek után. Ez az összeg a megyében jelenlegi adatok szerint havonta meghaladja a 143 millió forintot, ami éves szinten közel 1.7 milliárd forint. A hatáskörváltással összefüggésben az ügyfeleknek nincs teendője, az új ellátásra való jogosultságukat a jegyzők február végéig hivatalból felülvizsgálják. 2015. áprilisától az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást, valamint a foglalkoztatást helyettesítő támogatást már a Csongrád Megyei Kormányhivatal folyósítja a jogosultak részére, így a 2015. áprilisában esedékes támogatások vagy postai úton, vagy bankszámlára történő átutalással kerülnek az ügyfelekhez.

 

A változásokról általában:

Az állam által biztosított szociális ellátások jelentős részét eddig az önkormányzatok folyósították, ezek most az állami szervezetrendszeren keresztül jutnak el a jogosultakig. A múlt évihez képest az erre a célra biztosított keretet 3,3 milliárddal megemelték, így összesen 35 milliárd forintra nőtt költségvetési támogatás összege. A szociális ellátási rendszer kiszámíthatóbb, átláthatóbb, biztonságosabb lesz az által, hogy lerövidül a pénz útja. Korábban a jogosultság megállapításától a kifizetésig az állam – kincstár – önkormányzat – jogosult lépcsőkből állt a folyósítás, most az érintett a jogosultságot megállapító járási hivataltól kapja közvetlenül az ellátást. Így csökken a pénzügyi bürokrácia, és a rendszer mostantól nincs kitéve az önkormányzatok esetleges likviditási problémáinak.

A szociális biztonság erősítését szolgálja, hogy márciustól két helyről kérhetnek az érintettek támogatást: a jövedelemkompenzációs keret elosztásáról a járások, a kiadáskompenzáló támogatásokról – önkormányzatok dönthetnek (mint például a lakásrezsi kiegészítése). További pozitív hozadéka a változásnak, hogy a korábbinál több helyszínen lehet a támogatásokért folyamodni:
–    a szociális ellátásokért a járási hivatalokban,
–    a foglalkoztatást helyettesítő támogatást a munkaügyi központokban,
–    valamennyi szociális ellátást lehet igényelni a Kormányablakokban és
–    a polgármesteri hivatalokban – ahonnan továbbítani fogják a megfelelő döntéshozó szervhez, illetve  
–    a kis településeken a szociális ellátásokat az ügysegédeken keresztül.
Egyszerűsíti az ügyintézést az is, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal a szociális ellátások és a foglalkoztatást helyettesítő támogatások ügyintézési idejét megyei szinten március 1-től egységesíti.

Az ügyfélfogadás a járási hivatalokhoz tartozó valamennyi szociális ellátás esetében Csongrád megyében minden járási hivatal székhelyen (Szeged, Hódmezővásárhely, Szentes, Makó, Csongrád, Mórahalom és Kistelek településeken) egységesen, az alábbiak szerint alakul:

 

Hétfő

8.00

17.00

Kedd

8.00

16.00

Szerda

8.00

16.00

Csütörtök

8.00

16.00

Péntek

8.00

12.00

Március 1-jétől az önkormányzatok maguk dönthetnek saját szociális keretük elosztásáról és a támogatási formákat is maguk határozhatják meg. A kormány minden segítséget megad, és minden szakmai hátteret biztosít az önkormányzatoknak a március 1-jétől hatályos települési támogatások rendszerének átalakításában – például úgynevezett rendeletalkotási segédletet küldtek ki, hogy megkönnyítsék számukra a jogalkotást. Az önkormányzatoknak kötelességük – átmeneti veszélyhelyzet esetére – a krízissegély lehetőségét jogszabályba foglalni, ezzel együtt azonban az önkormányzatok a széleskörű jogszabályi felhatalmazás mellett, szabadon határozhatják az adott településen igénybe vehető ellátási formákat.

A változással kapcsolatos általános tudnivalók összegzésekor fontos megjegyezni, hogy az átalakuló szociális ellátórendszer gyakorlati megvalósulását az Emberi Erőforrások Minisztériuma folyamatosan figyelemmel kíséri, és ha indokolt, menet közben igazítanak rajta.

A változásokról részletesen:

A Csongrád Megyei Kormányhivatal a változásokról – egészen az ügyintézői szintig –, teljes körű tájékoztatást ad az ügyfeleknek a sajtón, szórólapokon, szakmai rendezvényeken keresztül, mert a hatáskörváltozással kapcsolatban a hivatal vezetésének az egyik legfontosabb törekvése az, hogy az ügyfeleket semmiféle hátrány ne érje.

Mint ismeretes, a jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal hatáskörébe kerül. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástípus állapítható meg:
– a foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
– az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás. (Fontos tudni, hogy ez egy új ellátás, a korábban rendszeres szociális segélyre jogosultak egy része erre válik jogosulttá.)

A rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás jogosultjai a 2015. márciusában esedékes kifizetéseket még a települési önkormányzatoktól kapják az eddig megszokott formában.
2015. áprilisától az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást, valamint a foglalkoztatást helyettesítő támogatást már a Csongrád Megyei Kormányhivatal folyósítja a jogosultak részére, így a 2015. áprilisában esedékes támogatások vagy postai úton, vagy bankszámlára történő átutalással kerülnek folyósításra.

Az aktív korúak ellátása keretében a járási hivatalokhoz 2015. március 1. napjától átkerülő ellátások szabályai:

Az aktív korúak ellátásának a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás minősül. Aktív korú az a 18. életévét betöltött személy, aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt még nem töltötte be.

1.   A foglalkoztatást helyettesítő támogatás:

Csongrád megyében a foglalkoztatást helyettesítő támogatással kapcsolatos ügyek elbírálását a járási munkaügyi hivatalok munkatársai fogják ellátni. Ennek köszönhetően az érintett ügyfelek teljes körű, komplex szolgáltatásban részesülnek, hiszen a munkaügyi hivatalok munkatársai az ügyintézés során a foglalkoztatást helyettesítő támogatást igénybe venni kívánó, álláskereső ügyfelek részére az ügyintézés során akár a végzettségüknek megfelelő munkalehetőséget is kínálni tudnak.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban – az ellátással kapcsolatos hatáskörváltozáson túl – nem várható változás.

2015. március 1-jétől a korábban rendszeres szociális segélyt igénybe vevő személyek ellátásra való jogosultsága a következők szerint alakul:

–    foglalkoztatást helyettesítő támogatásra lesznek jogosultak azok, akik a jogszabályban meghatározott tartalmú nyilatkozatban vállalják az együttműködést az ellátást folyósító szervvel, és
–    a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltik, vagy
–    az adott települési önkormányzat szociális rendeletében foglalt feltételek szerinti 2015. március 1. napját megelőzően rendszeres szociális segélyre voltak jogosultak.

–    foglalkoztatást helyettesítő támogatást állapít meg továbbá a járási hivatal 2015. március hó 1. napjától, ha a kérelmező keresőtevékenységet nem folytat és családjának megélhetése más módon nem biztosított.

2.     Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás:

Az újonnan a járási hivatalokhoz kerülő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatással, valamint a továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe tartozó ellátásokkal kapcsolatos ügyek elbírálását a járási hivatalok hatósági osztályai végzik.

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás új ellátásforma, amelyre a korábban rendszeres szociális segélyre jogosultak egy részre erre válik jogosulttá.  Az újonnan bevezetendő ellátásban a szociális törvény szabályai szerint egyrészt az egészségkárosodottak másrészt a 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani nem tudók fognak részesülni. Egészségkárosodottak az minősül, aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, valamint aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, továbbá aki vakok személyi járadékában, illetve, aki fogyatékossági támogatásban részesül.

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás összegét a rendszeres szociális segély összegére vonatkozó szabályok alapján kell kiszámítani. Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a rendszeres szociális segélyhez hasonlóan nem fix összegű támogatás, hanem a család egy fogyasztási egységre jutó jövedelmét egészíti ki egy bizonyos jövedelemhatárig.
Az eltérés a két támogatástípus között az, hogy míg a rendszeres szociális segély az öregségi nyugdíjminimum 90%-áig (25 650 Ft) egészítette ki a család egy fogyasztási egységre jutó jövedelmét, addig az új támogatás az öregségi nyugdíjminimum 92%-áig (26 220 Ft) nyújt kiegészítést.
Az ellátás maximális összegére vonatkozó szabályok sem változnak, tehát a maximális összeg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ával egyenlő (ez 2015-ben 46 662 Ft).

Azokban a családokban, ahol a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy is él, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás maximum összege a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének különbözete (azaz 2015-ben 23 862 Ft).

Továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe tartoznak azok az ellátások, amelyeket már most is a járási hivatalokban lehetett igényelni:

Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülő aktív korúak ellátásán túl továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe tartoznak az alábbi ügykörök:

1.    alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott ápolási szükségletre tekintettel megállapított emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díj),
2.    időskorúak járadéka,
3.    alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás,
4.    egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

KISTELEK

A szociális ellátások (egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, alanyi ápolási díj, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság) ügyében – a Kisteleki Járási Hivatalnál – 6760 Kistelek, Árpád u. 3. szám alatt a Kormányablakban az alábbi ügyintézők fogadják a tisztelt ügyfeleket:

Ügyintéző neve

Telefonszám

Farkasné Kovács Erika

06-62/681-318

Tóth Anita

06-62/681-318

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ügyében – a Kisteleki Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségénél – 6760 Kistelek, Árpád u. 3. szám alatt az alábbi ügyintézők fogadják a tisztelt ügyfeleket:

Ügyintéző neve

Telefonszám

Jankó Mária

62/259-381

Sári Olga

62/259-381

Rendkívül fontos megjegyezni, hogy a fent meghatározott helyszíneken felül a járási hivatalokhoz tartozó valamennyi szociális ellátásra – így az újonnan átkerülő ellátásokra, valamint a már korábban is járási hivatalok hatáskörébe tartozó ellátásokra – vonatkozó kérelmeket be lehet nyújtani a kérelmező lakcíme szerinti polgármesteri hivatalánál, Kormányablaknál, valamint a települési ügysegédnél is. A benyújtott kérelmek elbírálása minden esetben a járási hivatalok hatósági osztályán, illetve a járási munkaügyi hivatalokban történik.

Csongrád Megyei Kormányhivatal
Kisteleki Járási Hivatala
Ügysegédek

Település megnevezése

Járás megnevezése

Ügysegéd neve

Ügyfélfogadás ideje

Baks

Kisteleki Járás

Kovács Sándorné

SZ: 8.00-16.00

Balástya

Kisteleki Járás

Tari József

H: 8.00-16.00; P: 8.00-12.00

Csengele

Kisteleki Járás

Tari József

Sz: 8.00-16.00

Ópusztaszer

Kisteleki Járás

Tari József

K: 8.00-16.00

Pusztaszer

Kisteleki Járás

Kovács Sándorné

K: 8.00-16.00

 

Csongrád Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatala

Ellátás formája

Ellátásra jogosult (fő)

Havi utalási tételszám (db)

Havi utalandó összeg (Ft)

foglalkoztatást helyettesítő támogatás

198

198

4 566 840

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás

85

85

2 161 460

Összesen

283

283

6 728 300

Kisteleki Járási Hivatal – Kormányablak


Kisteleki Járási Hivatal

Kormányablak

 

A Kormányablak elérhetőségei

 

6760 Kistelek, Árpád u. 3.

Telefon:
62/681-310 (személyi igazolvány ügyek)

62/681-311 (lakcímigazolvány ügyek, lakcímváltozási ügyek,
honosítás iránti kérelmek beadása)

62/681-312 (mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa,
NEK adatlap felvételezése, ügyfélkapu regisztráció)

62/681-314 (járműigazgatási ügyek)

62/681-315 (egyéni vállalkozói igazolvány ügyek, vezetői engedély ügyek)

62/681-318 (Kormányablak ügyek)

Fax: 62/681-319

E-mail: vezeto@kistelekjaras.csmkh.hu

A Kormányablak ügyfélfogadása

Hétfő: 7.00-17.00 óráig
Kedd: 8.00-16.00 óráig
Szerda: 8.00-12.00 óráig
Csütörtök: 8.00-18.00 óráig
Péntek: 8.00-12.00 óráig

A Kormányablakban azonnal intézhető ügyek

A Kormányablakban hét munkaállomás működik, öt munkaállomáson az eddig megszokottak szerint okmányirodai ügyekben várjuk az ügyfeleket, kettő munkaállomáson pedig kormányablak üzemel.

Kormányablakunkban az 515/2013 (XII. 30.) Korm. rendelet alapján az alábbi ügytípusok intézhetők:

1. Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem
2. Személyazonosító igazolvány eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének, megrongálódásának, illetve megtalálásának bejelentése
3. Lakóhely címének, megváltoztatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés)
4. Tartózkodási hely címének, megváltoztatásának, megszüntetésének, megújításának a bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés)
5. A törvényes képviselő arra irányuló kérelme, hogy a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány tartalmazza a 14. életévét be nem töltött kiskorú esetén a kiskorú törvényes képviselőinek nevét és a kiállítás időpontja szerinti telefonszámát
6. Értesítési cím bejelentése
7. Címjogosult és postafiók bérlőjének előzetes nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a cím (címhely vagy postafiók) értesítési címként történő nyilvántartását nem kívánja biztosítani
8. Lakcímbejelentésről, értesítési cím bejelentéséről értesítés kérése
9. Szállásadói nyilatkozat bejelentése és nyilvántartásba vétele
10. Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás korlátozásáról szóló nyilatkozat megtétele, visszavonása
11. Egyéni vállalkozói igazolvány leadása (szünetelés, adatváltozás, megszűnés miatt)
12. Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem, költözéssel nem járó lakcímváltozás (házszám, épület, lépcsőház, ajtó, emelet) esetén
13. Forgalmi engedély cseréjére irányuló kérelem
14. Forgalmi engedély pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével
15. Törzskönyv elvesztésének bejelentése (pótlásra irányuló kérelem nélkül)
16. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat megtétele
17. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat visszavonása
18. Közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
19. Közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
20. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása iránti kérelem
21. Jármű forgalomból történő átmeneti időszakra történő kivonása iránti kérelem
22. Jármű forgalomból történő végleges kivonása iránti kérelem
23. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonásának a lejárati idő előtt megelőzően való megszüntetése iránti kérelem
24. Származásellenőrzés nyilvántartásba vétele iránti kérelem
25. Eladó bejelentése a jármű tulajdonjogának változásáról
26. Üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentése
27. Jármű átrendszámozása iránti kérelem (forgalmi engedély cseréjével együtt)
28. Közúti közlekedési okmánykiállítással nem járó záradék bejegyzése, törlése iránti kérelem
29. Parkolási igazolvány kiadására irányuló kérelem
30. Parkolási igazolvány cseréjére irányuló kérelem
31. Parkolási igazolvány pótlására irányuló kérelem
32. Közúti közlekedési parkolási igazolvány nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem
33. Nemzetközi vezetői engedély kiállítása iránti kérelem
34. Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését és eredményét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása a nyilvántartásból (ha az korábban nem került kézbesítésre)
35. Hatósági bizonyítvány másolat kiállítása az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból
36. Útlevél tároló elem adattartalmának ellenőrzésére irányuló kérelem
37. Papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás iránti kérelem

A Kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek

1. Egyéni vállalkozói igazolvány kiállítása iránti kérelem
2. Egyéni vállalkozói igazolvány cseréje iránti kérelem
3. Egyéni vállalkozói igazolvány pótlása iránti kérelem
4. Egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos adatváltozás bejelentése és nyilvántartásba vétele
5. Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése és nyilvántartásba vétele
6. Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének bejelentése és nyilvántartásba vétele
7. Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének bejelentése és nyilvántartásba vétele
8. Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelés utáni folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele
9. Egyéni vállalkozói tevékenység özvegy vagy örökös által történő folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele
10. Egyéni vállalkozói tevékenység törvényes képviselő által történő folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele
11. Állandó személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelem
12. Állandó személyazonosító igazolvány cseréje, pótlása iránti kérelem
13. Letelepedett, menekült és oltalmazott jogállású személy nyilvántartásba vétele, valamint okmányok kiállítása az idegenrendészeti és menekültügyi hatóságnál indult kérelem alapján
14. Lakcím érvénytelenségének megállapítása iránti kérelem
15. Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával történő elhagyás bejelentése
16. Külföldről hazatérő magyar állampolgár bejelentése a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vételhez szükséges személyi- és lakcímadatokra vonatkozóan
17. Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás iránti kérelem
18. Magyar igazolvány kiállítása iránti kérelem
19. Magyar hozzátartozói igazolvány kiállítása iránti kérelem
20. Vezetői engedély kiállítása iránti kérelem (első vezetői engedély)
21. Vezetői engedély cseréje iránti kérelem
22. Vezetői engedély pótlása iránti kérelem
23. EGT-államban kiállított vezetői engedély cseréje iránti kérelem
24. Törzskönyv cseréjére irányuló kérelem
25. Törzskönyv pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével együtt
26. Új jármű első forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla kiadásával)
27. Használt jármű forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla kiadásával)
28. Rendszámtábla elvesztésének, ellopásának bejelentése és rendszámtábla pótlására irányuló kérelem
29. Rendszámtábla megrongálódása esetén, annak utángyártása iránti kérelem
30. Jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése iránti kérelem (ideiglenes forgalmi engedély, ideiglenes rendszámtábla és szükség esetén indítási napló kiadása – a rendszám jellegétől függően)
31. Gépjármű átírása iránti kérelem (a járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele, törzskönyv és forgalmi engedély kiadásával)
32. Regisztrációs matrica pótlására irányuló kérelem
33. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem
34. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban
35. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem sürgősségi eljárásban
36. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem
37. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban
38. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem sürgősségi eljárásban
39. Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem
40. Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban
41. Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem
42. Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban
43. Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlap kiállítására irányuló kérelem

A kormányablakban továbbítás céljából előterjeszthető beadványok

1. Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem
2. Temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése iránti kérelem
3. Rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem
4. Rendezvénytartási engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
5. Rendezvénytartási engedély jogosultjának bejelentése a tevékenység megszüntetéséről
6. Építési engedély kiadása iránti kérelem
7. Bontási engedély kiadása iránti kérelem
8. Fennmaradási engedély kiadása iránti kérelem
9. Összevont engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló kérelem
10. Építésügyi hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
11. Országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti kérelem
12. Bontás tudomásulvétele iránti kérelem
13. Építésfelügyeleti hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
14. Építésügyi hatósági eljárásokban jogutódlás tudomásulvétele iránti kérelem
15. Használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelem
16. Használatbavételi engedély iránti kérelem
17. Építésügyi hatósági engedélyek hatályának meghosszabbítása iránti kérelem
18. Összevont telepítési eljárás iránti kérelem
19. Veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvétele iránti kérelem
20. Építésügyi hatósági szolgáltatás iránti kérelem
21.24 Műemlékre kiterjedő, az államot megillető elővásárlási jognyilatkozat iránti kérelem
22. Az építőipari vállalkozói kivitelezői tevékenység bejelentése
23. Előzetes építésügyi szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem
24. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 92. §-a szerinti panasz
25. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 26. §-a szerinti panasz
26. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 22. § (4) bekezdés b) pontja szerinti panasz
27. Útlevél nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem
28. Kiskorú útlevél kiállításához a törvényes képviselő hozzájárulásának visszavonása iránti kérelem
29. Útlevél eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének, találásának bejelentése
30. Anyasági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
31. Gyermekgondozási segélyre való jogosultság megállapítása iránti kérelem
32. Gyermeknevelési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
33. Európai Egészségbiztosítási Kártya, illetve Kártyahelyettesítő nyomtatvány iránti kérelem
34. Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem, ha a kérelmező hozzátartozói nyugdíjban részesül
35. Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy részére
36. Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem rehabilitációs járadékban részesülő személy részére
37. Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem özvegy részére
38. Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem
39. Nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó bejelentés
40. Nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál nyilvántartott adatokba történő betekintés iránti kérelem
41. Óvodáztatási támogatás iránti kérelem
42. Törlesztési kötelezettség felfüggesztése iránti kérelem az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezésével kapcsolatban
43. Otthonteremtési támogatás iránti kérelem
44. Lakáscélú állami támogatásokat igénylők hitelintézeti elutasítása miatt a támogatásra való jogosultság feltételeinek a megállapítása iránti kérelem
45. Lakáscélú állami támogatás visszafizetési kötelezettségének felfüggesztése iránti kérelem
46. Igazolás kiadása iránti kérelem arról, hogy az ügyfél nem kedvezményezettje másik lakástakarék-pénztári szerződésnek
47. Lakástakarék-pénztári megtakarítás esetén az állami támogatás visszafizetésére kötelezettek (kivéve önkormányzatok, egyházi és nem állami fenntartók) fizetési könnyítés iránti kérelme
48. Megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelem
49. Megváltozott munkaképességű személyek ellátása folyósításához kapcsolódó bejelentés
50. Annak igazolása iránti kérelem, hogy a kérelmező az elmebeteget gondozásban, ellátásban és felügyeletben tudja részesíteni
51. Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti kérelem
52. Fogyatékossági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
53. Fogyatékosságot érintő lényeges tények, körülmények megváltozásának bejelentése
54. Utazási költségtérítés iránti kérelem egészségbiztosítási ellátás igénybevétele kapcsán
55. Aktív korúak ellátása iránti kérelem
56. Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem
57. Az Egészségbiztosítási Alap terhére méltányosságból adható egyszeri segély iránti kérelem
58. Táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj megállapítása iránti méltányossági kérelem
59. Nevelési ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem (családi pótlék)
60. Iskoláztatási támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem (családi pótlék)
61. Gyermektáboroztatás helyének és időpontjának, valamint a táborozásban résztvevők személyének bejelentése
62. Vándortábor útvonalának több népegészségügyi szolgálat területi illetékességét érintő bejelentése
63.26
64. Gyermek családi és utónevének megállapítása iránti kérelem
65. Családi jogállás megállapítása iránti perindításhoz történő hozzájárulás megadása és eseti gondnok kirendelése iránti kérelem
66. Gyermektartásdíj megelőlegezése iránti kérelem
67. Kérelem a tizenhatodik életévet betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezésére
68. Olyan személynek a bejelentése, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogos érdeke fűződik
69. Szomszédos államokban élő magyar diákok diákkedvezményekre való jogosultságának megállapítása, meghosszabbítása iránti kérelem
70. Szomszédos államokban élő magyar pedagógusok és oktatók pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultságának megállapítása, meghosszabbítása iránti kérelem
71. Állampolgársági honosítási kérelem
72. Állampolgársági visszahonosítási kérelem
73. Állampolgárság megszerzése iránti nyilatkozat
74. Állampolgárságról való lemondó nyilatkozat
75. Állampolgárság visszaállítására irányuló kérelem
76. Állampolgársági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
77. Állampolgársági eskü vagy fogadalom letételére biztosított helyszín megváltoztatása iránti kérelem
78. Hatósági közvetítői nyilvántartásba vétel iránti kérelem
79. Hatósági közvetítői nyilvántartásból való törlésre irányuló kérelem
80. A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerinti panasz, kivéve az állami adó- és vámhatóság elleni panaszokat
81. A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerinti közérdekű bejelentés, kivéve az állami adó- és vámhatósághoz intézett közérdekű bejelentéseket
82. Családi gazdaság nyilvántartásba vétele, nyilvántartásból való törlése iránti kérelem, nyilvántartásba vételének alapjául szolgáló szerződésben rögzített adatokban történt változás bejelentése és igazolása
83. Állatmenhely létesítésének engedélyezésére irányuló kérelem
84. Állatpanzió létesítésének engedélyezésére irányuló kérelem
85. Természetes fürdőhely kijelölése iránti kérelem
86. Bejelentés parlagfű-fertőzött ingatlanról
87. Közterületen lévő fásszárú növény kivágásának engedélyezése iránti kérelem
88. Üzlet működési engedélyének kiadása iránti kérelem
89. Vásár 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem
90. Vásár üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem
91. Piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem
92. Piac üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem
93. Bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés
94. Helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló szándék bejelentése
95. Helyi termelői piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem
96. Szálloda szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
97. Szálloda szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
98. Szálloda szálláshely megszüntetésének bejelentése
99. Panzió szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
100. Panzió szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
101. Panzió szálláshely megszüntetésének bejelentése
102. Kemping szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
103. Kemping szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
104. Kemping szálláshely megszüntetésének bejelentése
105. Üdülőház szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
106. Üdülőház szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
107. Üdülőház szálláshely megszüntetésének bejelentése
108. Közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
109. Közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
110. Közösségi szálláshely megszüntetésének bejelentése
111. Egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
112. Egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
113. Egyéb szálláshely megszüntetésének bejelentése
114. Állatvásár tartásának engedélyezése iránti kérelem
115. Állatpiac tartásának engedélyezése iránti kérelem
116. Állatkiállítás tartásának engedélyezése iránti kérelem
117. Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenység engedélyezésére irányuló kérelem
118. Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenységi engedély visszavonása és a nyilvántartásból való törlés iránti kérelem
119. Illékony szerves vegyületet tartalmazó egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek gyártására és forgalomba hozatalára vonatkozó kérelmek befogadása
120. Veszélyes anyaggal és keverékkel végzett tevékenységben bekövetkezett változás bejelentése
121. Veszélyes anyaggal vagy veszélyes készítménnyel folytatott tevékenység bejelentése
122. Egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezése
123. Üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés
124. Üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység engedélyezése iránti kérelme
125. Adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti kérelem
126. Fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekű bejelentések
127. Polgári felhasználású ipari robbanóanyagok behozatali, kiviteli és reexport engedélye iránti kérelem
128. Biztonsági papírok kiviteli, behozatali, reexport engedélykérelme
129. Egyes tűzijátékokra és más polgári célú pirotechnikai eszközökre behozatali, kiviteli és reexport engedélykérelem
130. Gyorsforgalmi út céljára történő ingatlan rendelkezésre tartása miatti kártalanításra vonatkozó kérelem
131. Járművezetők előéleti pontrendszerével kapcsolatos tájékoztatás iránti kérelem
132. Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
133. Származásellenőrzés nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem
134. Közúti közlekedési okmánytárból adatszolgáltatás iránti kérelem
135. Jármű egyedi azonosító jellel (alvázszámmal) történő utólagos ellátásának engedélyezésére irányuló kérelem
136. Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem az egyéni vállalkozók nyilvántartásából
137. Időskorúak járadéka megállapítása iránti kérelem
138. Alanyi ápolási díj megállapítása iránti kérelem
139. Alanyi és normatív közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem
140. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot igazoló hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem
141. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti kérelem

A kormányablak kizárólag tájékoztatást nyújt az alábbi esetekben

1. Csecsemőgondozási díj iránti kérelem
2. Gyermekgondozási díj iránti kérelem
3. Házassági szándék bejelentése és házasságkötés
4. Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése és az erre vonatkozó szándék bejelentése
5. Nem magyar állampolgár bejegyzett élettársi kapcsolatának létesítéséhez, házasságkötéséhez bemutatott külföldi okiratok elfogadhatóságának elbírálása iránti kérelem
6. Tervezett építési tevékenység engedélyezésére, tudomásulvételére, a választott eljárástípus lefolytatására hatáskörrel rendelkező illetékes építésügyi, építésfelügyeleti hatóság megnevezéséről és elérhetőségéről való tájékoztatás
7. Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban az együtt benyújtható hatósági engedély iránti kérelmekről való tájékoztatás
8. Építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokban a kérelmezendő eljárástípus illetékének mértékéről szóló tájékoztatás
9. Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban az egyes szakhatósági eljárások illetékének, igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről való tájékoztatás
10. Nem EGT-állam által kiállított vezetői engedély honosítása iránti kérelem
11. Különleges rendszámtábla kiadása iránti kérelem (forgalmi engedély, törzskönyv, indítási napló kiadása a rendszám típusától függően – OT, SP, V, DT, CK, CD)
12. Személyes úton igényelt hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításával kapcsolatos eljárás
13. Cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárás
14. Születés bejelentése és anyakönyvezése
15. Haláleset bejelentése és anyakönyvezése
16. Házassági névviselési forma módosítására irányuló kérelem
17. Egyénileg kiválasztott és egyedileg legyártott rendszámtábla kiválasztásának, legyártásának engedélyezésére irányuló kérelem
18. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem azonnali eljárásban
19. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem azonnali eljárásban
20. Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült magánútlevél, második magánútlevél, szolgálati útlevél, hajós szolgálati útlevél pótlása iránt elektronikus úton benyújtott kérelemre induló eljárás
21. A második magánútlevél kiállítása iránt elektronikus úton benyújtott kérelemre induló eljárás

A Kormányablakok által végzett kiegészítő szolgáltatások

1. Ügyfélkapu-regisztráció
2. Egyedi hatósági ügyek intézéséhez internetes kapcsolati lehetőség és informatikai segítség nyújtása
3. Tájékoztatás nyújtása az egyéni vállalkozást alapítani kívánó természetes személyeknek és az egyéni vállalkozóknak az egyéni vállalkozás működési szabályairól, képesítéshez kötött gazdasági tevékenység esetén a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményekről, bejelentéshez vagy hatósági engedélyhez kötött gazdasági tevékenység esetén – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – a szükséges bejelentésekről, hatósági engedélyekről és az engedélyező, továbbá bejelentést fogadó hatóságok elérhetőségéről, informatikai segítség nyújtása, továbbá egyéni vállalkozói tevékenység elektronikus bejelentéséhez, az adatváltozások elektronikus bejelentéséhez, az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének, szünetelés utáni folytatásának, valamint megszűnésének elektronikus bejelentéséhez
4. Elektronikus gyűjtőtárhely és feltöltő tárhely létesítése az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszerben, felvilágosítás és segítségnyújtás az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer kapcsán az elektronikus ügyintézésre vonatkozóan
5. Internethasználat és hozzáférés biztosítása az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ, valamint Országos Építésügyi Nyilvántartás adataihoz és elektronikus alkalmazásainak használatához, elektronikus ügyintézés indításához
6. Az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásra jogosultakról vezetett nyilvántartásában való szereplés – az egészségbiztosító elektronikus szolgáltatásának igénybevételével való – ellenőrzése
7. A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos elektori gyűlés megtartása és lebonyolítása
8. A kormányablak betekintési lehetőséget biztosít az Országos Cégnyilvántartási és Céginformációs Rendszer cégadatbázisába
9. Ügyfélkapu-regisztráció birtokában az ingatlan-nyilvántartásból nem hiteles és elektronikusan hitelesített tulajdoni lap másolat lekérdezésének biztosítása
10. Cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárásról tájékoztatás

A kormányablakban hivatalból intézhető ügyek

1. Az egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése
2. Vezetési jogosultság szüneteltetése
3. Vezetői engedély visszavonása és vezetési jogosultság szüneteltetése
4. Külföldi vezetői engedély bevonása és vezetési jogosultság szüneteltetése
5. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés bevonásával
6. Jármű forgalomból történő átmeneti kivonása
7. Külföldi hatósági engedély és jelzés bevonása
8. Személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása, költözéssel nem járó lakcímváltozás (helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés, közterület jellege vagy területszervezési eljárásban hozott döntés) esetén
9. Lakcím, értesítési cím érvénytelenségének megállapítása
10. Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar állampolgár külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vétele, és új hatósági igazolvány kiállítása
11. A mozgásukban korlátozott személyek parkolási igazolványának visszavonása
12. Állampolgársági eskü letételét követően az okmányok átadása, megsemmisítése a jogszabályban meghatározott esetekben
13. Az elhunyt személyek okmányaival kapcsolatos intézkedések megtétele

Egyéb információk

Az ügyfelek – a megszokottak szerint – bankkártyás fizetéssel illetve a legközelebbi postán (6760 Kistelek, Kossuth u. 14.) teljesíthetik esetlegesen felmerülő illetékfizetési kötelezettségüket.