2015. március 1. napjától változik a szociális támogatási rendszer

Március 1-től átalakul a szociális ellátórendszer, amely Csongrád megyében 7099 főt érint. A változás lényege, hogy az állam és az önkormányzatok közötti feladat-megosztás az ellátások biztosítása területén átalakul, egyúttal igazságosabbá, átláthatóbbá válik. A különbség mindössze annyi, hogy a továbbiakban nem a jegyző, hanem a járási hivatal állapítja meg az ellátást.

Az állampolgárnak mostantól nem az önkormányzatot kell felkeresni egyes támogatási formák igénylése miatt, hanem a járási hivatalokat. Az átvett feladatokkal együtt azok jogosultjairól és a folyósításról is a járási hivatalok gondoskodnak ezek után. Ez az összeg a megyében jelenlegi adatok szerint havonta meghaladja a 143 millió forintot, ami éves szinten közel 1.7 milliárd forint. A hatáskörváltással összefüggésben az ügyfeleknek nincs teendője, az új ellátásra való jogosultságukat a jegyzők február végéig hivatalból felülvizsgálják. 2015. áprilisától az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást, valamint a foglalkoztatást helyettesítő támogatást már a Csongrád Megyei Kormányhivatal folyósítja a jogosultak részére, így a 2015. áprilisában esedékes támogatások vagy postai úton, vagy bankszámlára történő átutalással kerülnek az ügyfelekhez.

 

A változásokról általában:

Az állam által biztosított szociális ellátások jelentős részét eddig az önkormányzatok folyósították, ezek most az állami szervezetrendszeren keresztül jutnak el a jogosultakig. A múlt évihez képest az erre a célra biztosított keretet 3,3 milliárddal megemelték, így összesen 35 milliárd forintra nőtt költségvetési támogatás összege. A szociális ellátási rendszer kiszámíthatóbb, átláthatóbb, biztonságosabb lesz az által, hogy lerövidül a pénz útja. Korábban a jogosultság megállapításától a kifizetésig az állam – kincstár – önkormányzat ? jogosult lépcsőkből állt a folyósítás, most az érintett a jogosultságot megállapító járási hivataltól kapja közvetlenül az ellátást. Így csökken a pénzügyi bürokrácia, és a rendszer mostantól nincs kitéve az önkormányzatok esetleges likviditási problémáinak.

A szociális biztonság erősítését szolgálja, hogy márciustól két helyről kérhetnek az érintettek támogatást: a jövedelemkompenzációs keret elosztásáról a járások, a kiadáskompenzáló támogatásokról ? önkormányzatok dönthetnek (mint például a lakásrezsi kiegészítése). További pozitív hozadéka a változásnak, hogy a korábbinál több helyszínen lehet a támogatásokért folyamodni:
–    a szociális ellátásokért a járási hivatalokban,
–    a foglalkoztatást helyettesítő támogatást a munkaügyi központokban,
–    valamennyi szociális ellátást lehet igényelni a Kormányablakokban és
–    a polgármesteri hivatalokban ? ahonnan továbbítani fogják a megfelelő döntéshozó szervhez, illetve  
–    a kis településeken a szociális ellátásokat az ügysegédeken keresztül.
Egyszerűsíti az ügyintézést az is, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal a szociális ellátások és a foglalkoztatást helyettesítő támogatások ügyintézési idejét megyei szinten március 1-től egységesíti.

Az ügyfélfogadás a járási hivatalokhoz tartozó valamennyi szociális ellátás esetében Csongrád megyében minden járási hivatal székhelyen (Szeged, Hódmezővásárhely, Szentes, Makó, Csongrád, Mórahalom és Kistelek településeken) egységesen, az alábbiak szerint alakul:

 

Hétfő

8.00

17.00

Kedd

8.00

16.00

Szerda

8.00

16.00

Csütörtök

8.00

16.00

Péntek

8.00

12.00

Március 1-jétől az önkormányzatok maguk dönthetnek saját szociális keretük elosztásáról és a támogatási formákat is maguk határozhatják meg. A kormány minden segítséget megad, és minden szakmai hátteret biztosít az önkormányzatoknak a március 1-jétől hatályos települési támogatások rendszerének átalakításában ? például úgynevezett rendeletalkotási segédletet küldtek ki, hogy megkönnyítsék számukra a jogalkotást. Az önkormányzatoknak kötelességük ? átmeneti veszélyhelyzet esetére ? a krízissegély lehetőségét jogszabályba foglalni, ezzel együtt azonban az önkormányzatok a széleskörű jogszabályi felhatalmazás mellett, szabadon határozhatják az adott településen igénybe vehető ellátási formákat.

A változással kapcsolatos általános tudnivalók összegzésekor fontos megjegyezni, hogy az átalakuló szociális ellátórendszer gyakorlati megvalósulását az Emberi Erőforrások Minisztériuma folyamatosan figyelemmel kíséri, és ha indokolt, menet közben igazítanak rajta.

A változásokról részletesen:

A Csongrád Megyei Kormányhivatal a változásokról ? egészen az ügyintézői szintig ?, teljes körű tájékoztatást ad az ügyfeleknek a sajtón, szórólapokon, szakmai rendezvényeken keresztül, mert a hatáskörváltozással kapcsolatban a hivatal vezetésének az egyik legfontosabb törekvése az, hogy az ügyfeleket semmiféle hátrány ne érje.

Mint ismeretes, a jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal hatáskörébe kerül. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástípus állapítható meg:
– a foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
– az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás. (Fontos tudni, hogy ez egy új ellátás, a korábban rendszeres szociális segélyre jogosultak egy része erre válik jogosulttá.)

A rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás jogosultjai a 2015. márciusában esedékes kifizetéseket még a települési önkormányzatoktól kapják az eddig megszokott formában.
2015. áprilisától az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást, valamint a foglalkoztatást helyettesítő támogatást már a Csongrád Megyei Kormányhivatal folyósítja a jogosultak részére, így a 2015. áprilisában esedékes támogatások vagy postai úton, vagy bankszámlára történő átutalással kerülnek folyósításra.

Az aktív korúak ellátása keretében a járási hivatalokhoz 2015. március 1. napjától átkerülő ellátások szabályai:

Az aktív korúak ellátásának a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás minősül. Aktív korú az a 18. életévét betöltött személy, aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt még nem töltötte be.

1.   A foglalkoztatást helyettesítő támogatás:

Csongrád megyében a foglalkoztatást helyettesítő támogatással kapcsolatos ügyek elbírálását a járási munkaügyi hivatalok munkatársai fogják ellátni. Ennek köszönhetően az érintett ügyfelek teljes körű, komplex szolgáltatásban részesülnek, hiszen a munkaügyi hivatalok munkatársai az ügyintézés során a foglalkoztatást helyettesítő támogatást igénybe venni kívánó, álláskereső ügyfelek részére az ügyintézés során akár a végzettségüknek megfelelő munkalehetőséget is kínálni tudnak.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban ? az ellátással kapcsolatos hatáskörváltozáson túl ? nem várható változás.

2015. március 1-jétől a korábban rendszeres szociális segélyt igénybe vevő személyek ellátásra való jogosultsága a következők szerint alakul:

–    foglalkoztatást helyettesítő támogatásra lesznek jogosultak azok, akik a jogszabályban meghatározott tartalmú nyilatkozatban vállalják az együttműködést az ellátást folyósító szervvel, és
–    a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltik, vagy
–    az adott települési önkormányzat szociális rendeletében foglalt feltételek szerinti 2015. március 1. napját megelőzően rendszeres szociális segélyre voltak jogosultak.

–    foglalkoztatást helyettesítő támogatást állapít meg továbbá a járási hivatal 2015. március hó 1. napjától, ha a kérelmező keresőtevékenységet nem folytat és családjának megélhetése más módon nem biztosított.

2.     Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás:

Az újonnan a járási hivatalokhoz kerülő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatással, valamint a továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe tartozó ellátásokkal kapcsolatos ügyek elbírálását a járási hivatalok hatósági osztályai végzik.

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás új ellátásforma, amelyre a korábban rendszeres szociális segélyre jogosultak egy részre erre válik jogosulttá.  Az újonnan bevezetendő ellátásban a szociális törvény szabályai szerint egyrészt az egészségkárosodottak másrészt a 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani nem tudók fognak részesülni. Egészségkárosodottak az minősül, aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, valamint aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, továbbá aki vakok személyi járadékában, illetve, aki fogyatékossági támogatásban részesül.

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás összegét a rendszeres szociális segély összegére vonatkozó szabályok alapján kell kiszámítani. Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a rendszeres szociális segélyhez hasonlóan nem fix összegű támogatás, hanem a család egy fogyasztási egységre jutó jövedelmét egészíti ki egy bizonyos jövedelemhatárig.
Az eltérés a két támogatástípus között az, hogy míg a rendszeres szociális segély az öregségi nyugdíjminimum 90%-áig (25 650 Ft) egészítette ki a család egy fogyasztási egységre jutó jövedelmét, addig az új támogatás az öregségi nyugdíjminimum 92%-áig (26 220 Ft) nyújt kiegészítést.
Az ellátás maximális összegére vonatkozó szabályok sem változnak, tehát a maximális összeg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ával egyenlő (ez 2015-ben 46 662 Ft).

Azokban a családokban, ahol a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy is él, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás maximum összege a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének különbözete (azaz 2015-ben 23 862 Ft).

Továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe tartoznak azok az ellátások, amelyeket már most is a járási hivatalokban lehetett igényelni:

Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülő aktív korúak ellátásán túl továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe tartoznak az alábbi ügykörök:

1.    alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott ápolási szükségletre tekintettel megállapított emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díj),
2.    időskorúak járadéka,
3.    alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás,
4.    egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

KISTELEK

A szociális ellátások (egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, alanyi ápolási díj, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság) ügyében ? a Kisteleki Járási Hivatalnál ? 6760 Kistelek, Árpád u. 3. szám alatt a Kormányablakban az alábbi ügyintézők fogadják a tisztelt ügyfeleket:

Ügyintéző neve

Telefonszám

Farkasné Kovács Erika

06-62/681-318

Tóth Anita

06-62/681-318

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ügyében ? a Kisteleki Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségénél ? 6760 Kistelek, Árpád u. 3. szám alatt az alábbi ügyintézők fogadják a tisztelt ügyfeleket:

Ügyintéző neve

Telefonszám

Jankó Mária

62/259-381

Sári Olga

62/259-381

Rendkívül fontos megjegyezni, hogy a fent meghatározott helyszíneken felül a járási hivatalokhoz tartozó valamennyi szociális ellátásra ? így az újonnan átkerülő ellátásokra, valamint a már korábban is járási hivatalok hatáskörébe tartozó ellátásokra ? vonatkozó kérelmeket be lehet nyújtani a kérelmező lakcíme szerinti polgármesteri hivatalánál, Kormányablaknál, valamint a települési ügysegédnél is. A benyújtott kérelmek elbírálása minden esetben a járási hivatalok hatósági osztályán, illetve a járási munkaügyi hivatalokban történik.

Csongrád Megyei Kormányhivatal
Kisteleki Járási Hivatala
Ügysegédek

Település megnevezése

Járás megnevezése

Ügysegéd neve

Ügyfélfogadás ideje

Baks

Kisteleki Járás

Kovács Sándorné

SZ: 8.00-16.00

Balástya

Kisteleki Járás

Tari József

H: 8.00-16.00; P: 8.00-12.00

Csengele

Kisteleki Járás

Tari József

Sz: 8.00-16.00

Ópusztaszer

Kisteleki Járás

Tari József

K: 8.00-16.00

Pusztaszer

Kisteleki Járás

Kovács Sándorné

K: 8.00-16.00

 

Csongrád Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatala

Ellátás formája

Ellátásra jogosult (fő)

Havi utalási tételszám (db)

Havi utalandó összeg (Ft)

foglalkoztatást helyettesítő támogatás

198

198

4 566 840

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás

85

85

2 161 460

Összesen

283

283

6 728 300

Megjegyzés hozzáfűzése

Megszakítás