Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021


A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

Az „A” típusú pályázatra jelentkezhetnek a felsőoktatásban teljes idejű (nappali munkarend) tanulmányokat folytató hallgatók alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

 a „B” típusú pályázatra az adott tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett fiatalok, akik felsőoktatási képzésben kívánnak részt venni.

Az „A” típusú ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a pályázati forduló évében),

a „B” típusú ösztöndíj időtartama 3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a pályázati fordulóban induló tanév szeptemberétől, a felsőoktatási hallgatói jogviszony létesítésétől kezdődően).

A pályázat benyújtási határideje 2020. november 5.

A pályázatot az EPER- Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt pályázót, hogy Balástya Községi Önkormányzat 14/2017. (XI. 29. ) számú rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás szabályairól szóló 17/2008. (XII. 18. ) rendelettel módosított 17/2003. (IX.30. ) sz. rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosítása alapján „A támogatás akkor állapítható meg, ha a pályázó családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300%-át. A rendeletben meghatározott jövedelemhatár nem vonatkozik az árvákra és félárvákra.”

A pályázathoz csatolni kell az EPER-Bursa rendszerben rendelkezésre álló nyilatkozatokon feltüntetett jövedelmek igazolását, a középiskolai tanulmányokat folytató családtagok iskolalátogatási igazolását, valamint a hallgatói jogviszonyról szóló iratot.

Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a benyújtás határidejének utolsó napján az EPER-Bursa rendszer 24.00 órakor lezáródik, nem tudják kinyomtatni a kitöltött pályázatot.

Javasoljuk, hogy az esetlegesen felmerülő hiányosságok pótolhatósága érdekében időben töltsék ki és nyújtsák be kérelmüket!

A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatról részletes információ található a pályázatkezelő szervezet www.emet.gov.hu oldalán.

Amennyiben további kérdése merülne fel az alábbi telefonszámon tájékoztatást kérhetnek:

Olajosné dr. Csízik Tímea

Telefon: 62/278-222/114-es mellék

“A” típusú Pályázati kiírás

“B” típusú Pályázati kiírás