A szociális ellátás Balástyán

Településünk a szociális ellátás tekintetében is speciális helyzetben van, amennyiben a földrajzi elhelyezkedését, a lakosság összetételét és a lakosság megélhetését nézzük.Jelentős nagyságú a tanyavilág, a lakosság több mint fele, sok idős és szociális támogatásra szoruló ember tanyán él. Mindennapjaik megkönnyítése, életfeltételeik biztosítása napi feladat. Tél közeledtén hatványozottan jelentkeznek a problémák, a feladatok. Ujvári László polgármester elmondta, hogy az önkormányzat évente több alkalommal nyújt eseti segítséget például tűzifa, rendkívüli pénzbeli támogatások és saját termesztésű burgonya, őrölt fűszerpaprika kiosztásával, de folyamatosan elsősorban az Integrált Szociális Intézmény keretében és a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása tagjaként biztosítja a szociális ellátást. Továbbá több támogatási lehetőség a Csongrád Megyei Kormányhivatal Kistelek Járási Hivatalához tartozik, ami segítség a nehéz helyzetben lévőknek.

Az Integrált Szociális Intézmény

A Balástya Községi Önkormányzat a szociális alapellátások biztosítása érdekében működteti az Integrált Szociális Intézményt, amelynek feladatait hét szakképzett dolgozó látja el. Az intézmény keretein belül a szociálisan rászorulók kérelem alapján vehetik igénybe az étkeztetést, az idősek nappali klubját, és a tanyagondnoki szolgálatot.

Az idősek klubja, illetve a tanyagondnoki szolgálat igénybevételéért nem kell térítési díjat fizetni.

A tanyagondnoki szolgálatnak jelentős szerepe van a területi hátrányok felszámolásában. A szolgálat tevékenysége a Balástya közigazgatási határán belül élő, teljes külterületi lakosságra kiterjed. A szolgálatot négy szakképzett tanyagondnok látja el, napi rendszerességgel. A tanyagondnokok közreműködnek az étkeztetésben, az ebéd házhozszállításával. Bevásárolnak, gyógyszert iratnak, segítenek az ügyintézésben. Biztosítják az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutást azzal, hogy a tanyán élő időseket, (akiknek egészségi állapota indokolja) háziorvoshoz szállítják. A falutól távolabb lakó gyerekeket ? akiknek a közlekedése másképp nem megoldható ? óvodába, iskolába viszik. Ezeken a legfontosabb tevékenységeken kívül egyéb szolgáltatási feladatokat is végeznek. Közreműködnek az önkormányzati rendezvények lebonyolításában. Információt közvetítenek az önkormányzat és a lakosság között. 2016-ban a tanyagondnoki szolgálatot 75-en veszik rendszeresen igénybe.

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg ételéről gondoskodnak, akik ezt önmaguk részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk miatt. Azt, hogy ki tekinthető rászorultnak, az önkormányzat helyi rendelete részletesen szabályozza. A szociális étkeztetést csak munkanapokon, a Vadásztanya Vendéglőből biztosítják. Az elmúlt évekhez képest nőtt az ellátást igénybe vevők száma. 2016-ban átlag, naponta 48 rászoruló vette igénybe az étkeztetést kiszállítással, és 9-en helyben fogyasztással, az idősek klubjában.

Nappali ellátás keretében idősek klubja működik 20 taggal. A klub lehetőséget biztosít a napközbeni bent tartózkodásra, közösségi együttlétre, pihenésre, az alapvető higiénés szükségletek kielégítésére. Az étkeztetés keretében az ebéd helyben történő elfogyasztására. Szükség szerint segítséget nyújtunk az egészségügyi alapellátáshoz, szakellátáshoz való hozzájutásban. Figyelemmel kísérjük tagjaink egészségi állapotát. Igény szerint szabadidős programokat, előadásokat szervezünk.

Intézményvezető: Túriné Török Ilona

Telefon: 62/278-222

Polgármesteri hivatalban ügyfélfogadás:

hétfő 7.30-12.00 óráig, 13.00-16.00 óráig, kedd 7.30-12.00 óráig 13.00-16.00 óráig, szerdán nincs ügyfélfogadás, csütörtök 13.00-16.00 óráig, péntek 7.30-12.00 óráig

Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása által fenntartott Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Kistelek Járás hat településén működő intézmény szolgáltatásai, a biztosított személyes gondoskodás formái a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a támogató szolgálat, az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény időskorúak részére, a család- és gyermekjóléti szolgálat és 2016. december 31. napjáig a családi napközi.  

A kisteleki székhely telefonszáma: 62/259-440, 06 (20) 621-5630

 A szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik. Ha a gyermek védelme az önkéntes igénybevétellel nem biztosított, a törvény kötelező igénybevételt rendel el. Az ellátásokat szóban vagy írásban, formai kötöttségek nélkül lehet kérelmezni, ? A térítésmentesen biztosítandó ellátások kivételével ? valamennyi gondoskodási forma esetén be kell nyújtani jövedelem nyilatkozatot is. Az ellátásokért térítési díjat kell fizetni, kivéve a család- és gyermekjóléti szolgáltatást. Ingyenes ellátásban részesül az a jogosult, aki jövedelemmel nem rendelkezik. A térítési díj mérsékelhető, illetve elengedhető a kérelmező egyedi szociális helyzetének mérlegelésével.

 Házi segítségnyújtás

Az időskorú, fogyatékkal élő, pszichiátriai illetve szenvedélybetegekről való gondoskodás, akik önmagukat saját lakókörnyezetükben el tudják látni, de ehhez segítségre van szükségük. A gondozás kiterjed az ellátott fizikai, mentális, egészségügyi és szociális ellátására.

Keretében a szolgáltatást igénybe vevő részére saját lakókörnyezetében biztosított az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátás. Ez kiterjed az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzésére, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködésre, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtásra.

A kérelmet a vezető gondozónál kell előterjeszteni. , aki lefolytatja az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát és megállapítja, hogy a szociális segítés, vagy a személyi gondozás indokolt-e, valamint a napi gondozási szükséglet mértékét. Mellékelni kell a rendelkezésre álló leletek és szakvélemények másolatát.

 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére, az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. Keretében biztosított az ellátott segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenése, a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtétele, szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezése.

Az igénybevétel szempontjából szociálisan rászorult az egyedül élő 65 év feletti személy, az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a kérelemhez mellékelni kell a szociális rászorultságot igazoló iratokat.

 Támogató szolgálat

Célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. Feladata az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása. Információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás. A jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása. Segítségnyújtás a kapcsolatkészség javításához, családi kapcsolatok erősítéséhez, speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz. Segítségnyújtás a társadalmi integráció megvalósulásához. A munkavégzést, munkavállalást segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése.

Szociális rászorult a súlyosan fogyatékos a fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy.

A szolgálat esetében a kérelemhez mellékelni kell a szociális rászorultságot igazoló iratokat.

 Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény ? Időskorúak Gondozóháza

Egyre nagyobb igény mutatkozik a krónikus betegek és a kórházi ellátást már nem igénylők ellátására. Az Időskorúak Gondozóháza az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek ápolására és gondozására szolgál. Ideiglenes jelleggel, legfeljebb egy évi időtartamra teljes körű ellátást biztosít. Gondoskodik a napi háromszori étkezésről, mentális gondozásról, meghatározott szintű egészségügyi ellátásról, a lakhatásról, szükség esetén ruházat és egyéb textília biztosításáról. Működése folyamatos.

Szociálisan rászorult az önmaga ellátására ? időlegesen ? nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, a 18. életévét betöltött beteg személy feltéve, hogy ellátása más módon nem oldható meg.

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

A szolgáltatás igénybevétele külön eljárást nem igényel. A szolgáltatás szükségességét a családsegítőnél kell jelezni, aki a kérelem tárgya szerint saját hatáskörben jár el, vagy további intézkedést kezdeményez. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ? Összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal ? szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.

 

Tevékenységi körében: folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést, segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, felkérésre környezettanulmányt készít.

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szorulók, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. Az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését látja el.

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató intézmény, valamint a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást. A kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról.

Ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájuttatás

A család- és gyermekjóléti szolgálat az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szolgáltatások és ellátások iránti szükségleteit. A más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítése érdekében együttműködik a területén található szolgáltatókkal, segítséget nyújt a szolgáltatások, ellátások igénylésében, adományokat oszt a rászoruló családoknak, illetve fogad. Szakemberei a gyermekvédelemhez kapcsolódóan képzéseken vesznek részt.

 A válsághelyzetben lévő várandós anyát segíti a támogatásokhoz, ellátásokhoz, szükség esetén a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutásban, és segíti a gyermeket, illetve a családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban, az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, illetve elősegíti a gyermek mielőbbi hazakerülését.

A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat haladéktalanul, a családsegítő és gyermekjóléti központ értesítése mellett, közvetlenül tesz javaslatot a hatóság intézkedésére.

Családsegítő Balástyán: Rabovszky-Tasi Beatrix

Telefon: 06 (20) 385-5757

E-mail: balastyagyejo@gmail.com

Ügyfélfogadás a balástyai polgármesteri hivatalban: hétfőn 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óráig, kedden 12.00-16.00 óráig, pénteken 8.00-12.00 óráig

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatalában igényelhető ellátások

A járási hivatalok hatáskörébe tartozó szociális ellátások:

 

 1. alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott ápolási szükségletre tekintettel megállapított emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díj),
 2. időskorúak járadéka,
 3. alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás,
 4. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság,
 5. aktív korúak ellátása

– foglalkoztatást helyettesítő támogatás

– egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás.

Az ellátásokat igényelni lehet:

 • a járási hivatalokban,
 • a Kormányablakokban,
 • a polgármesteri hivatalokban ? ahonnan továbbítani fogják a megfelelő döntéshozó szervhez,
 • a kistelepüléseken az ügysegédeken keresztül,
 • a foglalkoztatást helyettesítő támogatást a Foglalkoztatási Osztályoknál.

Csongrád Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatala balástyai ügysegédje: Tari József

Ügyfélfogadása Balástyán: hétfőn 8.00-16.00 óráig

Telefon: 62/681-316

Minden héten csütörtökön 9.00-14.00 óra között kihelyezett ügyfélfogadást tart a Csongrád Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatala Kormányablakában a Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály, melynek hatáskörébe tartoznak:

 

 • anyasági támogatás,
 • családi pótlék,
 • gyermekgondozási segély,
 • gyermeknevelési támogatás,
 • fogyatékossági támogatás,
 • vakok személyi járadéka,
 • nagycsaládos földgáz-árkedvezmény.
Megszakítás