Aljegyzői munkakörre vár jelentkezőt a Balástya Községi Önkormányzat

November 15-ig lehet jelentkezni az aljegyzői állásra az alábbi pályázati kiírás szerint.

Balástya Község Polgármestere 

a ?Közszolgálati tisztviselőkről szóló? 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bek. alapján pályázatot hirdet

a Balástyai Polgármesteri Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 6764 Balástya, Rákóczi u. 5.

Ellátandó feladatok: az önkormányzati aljegyzői feladatok ellátása Balástya községben

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: a jegyző teljes körű helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása

Jogállás, illetmény, juttatások: a Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX törvény, valamint a Balástyai Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadóak

Pályázati feltételek:

 • magyar áp.
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • egyetem, főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász, vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási menedzser szakképzettséggel rendelkezik
 • legalább 1-3 éves közigazgatásban szerzett tapasztalat
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012.(III.2.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes, szakmai, fényképes önéletrajz
 • motivációs levél
 • 3 hónapnál nem régebbi, speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány (Kttv.39.§ (1) bek)
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata
 • hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez
 • nyilatkozat, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. december 15. napjától tölthető be

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Magyar Mihályné jegyző nyújt a 62/278-222, 113 mellék telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak a Balástyai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6764 Balástya, Rákóczi u. 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BPH/2939/2018, valamint a munkakör megnevezését: aljegyző
 • Elektronikus úton Ujvári László polgármester részére a polgarmester@balastya.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbíráslának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok és a jegyző javaslata alapján a kiválasztásról a polgármester dönt, mely során személyes meghallgatásra is sor kerülhet. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.balastya.hu

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Felmentést a munkáltató sem a szakképesítés, sem a gyakorlati idő alól nem biztosít. A kinevezésben 6 hónap próbaidő került kikötésre. A postai úton benyújtott pályázatnak a benyújtási határidő utolsó napjáig be kell érkeznie.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balastya.hu honlapon szerezhet.

 

Skip to content