Kutyák összeírása

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeírás céljából kérem a Balástya közigazgatási területén tartott, négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, az „EBÖSSZEÍRÓ ADATLAPOT” kitöltve az önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek:

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni. Az ebösszeíró adatlap beszerezhető a Balástyai Polgármesteri Hivatalban (6764 Balástya, Rákóczi u. 5. szám) a Teleházban, valamint a www.balastya.hu weboldalról is letölthető.

Az önkormányzat által használt ebnyilvántartó programhoz kapcsolódóan online ebregisztráció elérhetősége a lakosok számára: http://ugyfelkapu.ebnyilvantarto.hu

Ezen a felületen egy egyszerű regisztrációt követően tudják regisztrálni kutyájukat a lakosok, amit az ügyintéző a programon belül az online felvitt ebek menüpontban tud megtekinteni, majd jóváhagyni.          Az ebösszeíró adatlap leadási határideje 2015. május 8.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrzik. A nyilvántartás aktualizálása érdekében, az ebtulajdonosok az összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat írásban bejelenteni.

Mucsi Mihályné
ügyintéző

Kerékpáros közlekedésre vonatkozó rendelkezésekről a Kisteleki Rendőrkapitányság tájékoztatója

A kerékpárral közlekedőkre is vonatkozik a KRESZ előírásainak maradéktalan betartása, de emellett a balesetmentes közlekedés érdekében rendelkezniük kell a biciklire felszerelt kötelező biztonsági eszközökkel.

A kerékpárral közlekedőkre is vonatkozik a KRESZ előírásainak maradéktalan betartása, de emellett a balesetmentes közlekedés érdekében rendelkezniük kell a biciklire felszerelt kötelező biztonsági eszközökkel.

A közlekedésben részt vevő kerékpárt fel kell szerelni:
– könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezéssel, amely semmilyen helyzetében nem akadályozza a kerékpár egyéb kezelőszerveinek működtetését,
– két, egymástól függetlenül működtethető, száraz és nedves időben egyaránt hatásos fékszerkezettel, amelyek közül az egyik az első, a másik a hátsó kerékre hat,
– hangjelző berendezéssel, amely csak csengőhangot adhat,
– egy előre fehér vagy kadmiumsárga fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 150 méter távolságról látható lámpával, (világító berendezés elhelyezhető a kerékpárt hajtó személyen is, a világító berendezések által kibocsátott fény villogó üzemmódú is lehet)
– egy hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 150 méter távolságról látható helyzetjelző lámpával, (világító berendezés elhelyezhető a kerékpárt hajtó személyen is, a világító berendezések által kibocsátott fény villogó üzemmódú is lehet)
– elől egy fehér, hátul egy vagy két piros színű, szimmetrikusan elhelyezett, nem háromszög alakú fényvisszaverővel, és
– legalább az első keréken, legalább 2 db, egy átmérő mentén elhelyezett borostyánsárga színű, mindkét oldal felé hatásos oldalsó fényvisszaverővel (küllőprizmával). A küllőprizmák helyett vagy mellett alkalmazható két oldalon fehér fényvisszaverő körgyűrű felület is a kerékpántok közvetlen közelében vagy az előírásoknak megfelelően a gumiabroncsokon.
A kerékpárra felszerelendő kötelező elemek – így a világítóberendezések – megléte nappal is szükséges, azok hiánya minden napszakban a szabályok szerint szankciót von maga után. Továbbá éjszaka vagy korlátozott látási viszonyok között a kerékpárosnak fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell viselnie lakott területen kívül, és lakott területen kívüli kerékpárúton is!
A KRESZ kimondja, hogy biciklivel a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy erre utaló jelzés esetében az autóbusz forgalmi sávon, ahol pedig ilyen nincs, a leállósávon vagy a kerékpározásra alkalmas útpadkán, illetőleg – ha az út és forgalmi viszonyok ezt lehetővé teszik – a lakott területen kívüli úton, a főútvonalként megjelölt úton az úttest jobb széléhez húzódva kell közlekedni. Lakott területen levő olyan úton, ahol az úttest kerékpár-közlekedésre alkalmatlan, a gyalogosforgalom zavarása nélkül, és legfeljebb 10 km/óra sebességgel a járdán is szabad haladni. Kerékpárral az útpadkán, az úttesten és a járdán csak egy sorban szabad közlekedni.
Bizonyos esetekben a szabálysértések elkövetése miatt kiszabható szankciók tekintetében a rendőr számára nincs lehetőség a mérlegelésre. Megkülönböztetjük egymástól a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegéseket, illetve az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírságokat, helyszíni bírságokat. A közigazgatási bírságok mindegyike fix összeg, azok köréről a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet rendelkezik. A szabálysértési pénzbírságok, helyszíni bírságok egy csoportja esetében a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet határoz meg kötelező mértékű összegeket.
A fentiekből kitűnik, hogy viszonylag szűk azon közlekedési szabálysértések köre, amelyek elkövetőivel szemben az alkalmazott szankció tekintetében a rendőr saját hatáskörében jogosult mérlegelni.

Az ittas kerékpározásra vonatkozó rendelkezések 2014. július 19-től megváltoztak.
A KRESZ-ben foglaltak szerint járművet az vezethet, aki
– a jármű vezetésére jogszabályban meghatározott, érvényes engedéllyel rendelkezik, és a jármű vezetésétől eltiltva nincs,
– a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van,
– a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, és szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol.
Amennyiben a kerékpáros a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van, a jármű vezetésére vonatkozó utolsó feltételt nem kell alkalmazni!
Ha a kerékpáros nem képes a jármű biztonságos vezetésére, vele szemben szabad összegű helyszíni bírság szabható ki vagy szabálysértési eljárás kezdeményezhető.

A kerékpárral közlekedőknek a személyazonosságot igazoló okmányaikat mindig magukkal kell vinniük!

Kerékpáros közlekedés Balástyán

Az új kerékpárút a Kistelek-Balástya kerékpárút folytatásában épült, és a Hotel Orchidea előtt útburkolati jel jelöli a haladás irányát, utána a templom mellett kerékpárúton lehet közlekedni. A Kóródy és a Jókai utcákban táblával jelölt a kerékpárral való közlekedés lehetősége a Forráskúti út mellett megépített kerékpárútig. A Jókai utca és a Forráskúti út találkozási pontjától az aszfaltozott kerékpárút a vasúti átjáróig az út jobb oldalán, a vasúti átjáró után az út bal oldalán vezet az Őszeszéki tó mellett kialakított kerékpáros pihenőhelyig, az M5-ös autópályáig.

Balástya lakott területén belül a közúti közlekedésben a KRESZ szabályai szerint vehetnek részt a kerékpárosok. Ahol az úttest kerékpáros közlekedésre alkalmatlan, kerékpárral a gyalogos forgalom zavarása nélkül és legfeljebb 10 km/óra sebességgel a járdán is szabad közlekedni.

Kerékpáros közlekedés Kisteleken

Kisteleken a Rákóczi utcában csak az új kerékpárúton lehet kerékpározni. A régi kerékpárúton, a Rákóczi utca páratlan oldalán megszűnt a kerékpározási lehetőség, így itt a körforgalomtól a kábelgyárig a gyalogosok közlekedésének védelme érdekében tilos a kerékpárral történő közlekedés.  

A Kossuth utcában a körforgalomtól a postáig kerékpáros nyomvonalon lehet biciklizni. Az útburkolati jel megengedi a kerékpáros közlekedést a járdán és a Kossuth utcai szervizúton mindkét irányban, de fokozott figyelemmel kell haladni a kerékpárosoknak, gyalogosoknak és a járművezetőknek egyaránt.      A kerékpárosoknak az útkereszteződésben elsőbbséget kell adniuk, szükség esetén akár a kerékpárról történő leszállással is.

A szálloda és a könyvtár előtti szervizúton mindkét irányban lehetséges a kerékpáros közlekedés.

A Szent István téren az iskola felé vezető oldalon és az iskoláig vezető szervizúton mindkét irányban lehetséges a kerékpáros közlekedés.

A Bercsényi utca elején a gyalogátkelőhelytől a plébániáig felfestett kerékpáros nyom jelzi, hogy azon a szakaszon a kerékpáros közlekedés megengedett.

Idegenforgalmi adó

Idegenforgalmi adó

Balástya Községi Önkormányzat képviselő-testülete 14/2014. (XI. 26.) sorszámmal rendeletet alkotott az idegenforgalmi adóról. Az új adónem 2015. január 1-től lépett hatályba, melynek mértéke személyenként és vendégéjszakánként 200 Ft.

Idegenforgalmi adó

Balástya Községi Önkormányzat képviselő-testülete 14/2014. (XI. 26.) sorszámmal rendeletet alkotott az idegenforgalmi adóról. Az új adónem 2015. január 1-től lépett hatályba, melynek mértéke személyenként és vendégéjszakánként 200 Ft.

A bevallás benyújtásának és az adó megfizetésének határideje a tárgyhót követő 15. nap.

Az idegenforgalmi adóval kapcsolatban érdeklődni lehet a polgármesteri hivatalban az ügyfélfogadási időben vagy a 62/278-222 /103-as melléken.