Álláspályázat könyvtárvezetői munkakör betöltésére 

Balástya Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet alapján

könyvtárvezető
munkakör betöltésére.

jogviszony időtartama: Határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő 

Vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2027. augusztus 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Gémes Eszter Községi Könyvtár 6764 Balástya, Rákóczi u. 32.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja a Gémes Eszter Községi Könyvtár vezetését a hatályos jogszabályok szerint. Biztosítja az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek feltételrendszerét. Irányítja és ellenőrzi a dolgozók munkáját, az intézmény valamennyi dolgozója, alkalmazottja felett gyakorolja azokat a munkáltatói jogokat, amelyeket a munkaügyi jogszabályok a hatáskörébe utalnak. Képviseli az intézményt az állami, társadalmi szervezetek és magánszemélyek előtt. Könyvtárosi feladatokat lát el.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A létrejövő munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó munkaviszony lesz, így a bérezés és személyi juttatások megállapítására a Felek közötti megállapodás, belső szabályok, munkáltatói döntések, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

1. a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 1. melléklete alapján:

– szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség,

– végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének   megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett, valamint a megbízás időpontjában vezetői gyakorlattal is rendelkezik.

– A munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás,

– cselekvőképesség,

– a pályázó büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. ​

Elvárt kompetenciák

– Önállóság, precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség, 

– Magas szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, 

– Csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– a pályázó részletes szakmai önéletrajza,

– a szakmai és vezetői gyakorlat teljesítésének hitelt érdemlő igazolás

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program,

– a végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok hitelt érdemlő igazolása, 

– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás annak megkéréséről

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és továbbításához, valamint ahhoz, hogy a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek azt megismerhessék,

– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt,

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az egyes vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz,

– a pályázó nyilatkozata, arról, hogy nem áll fenn esetében az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti tilalom.

– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben az Mt. 211. §-a szerinti összeférhetetlenségi ok.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 2022. szeptember 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ujvári László polgármester nyújt, a 06-62-278-222 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

– E-mailen: a polgarmester@balastya.hu címen

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálására Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. augusztus hónapban tartandó testületi ülésén kerül sor. A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt végzettségnek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezés postai feladóvevényét. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A Pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánításának jogát. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balastya.hu honlapon szerezhet. 

Megszakítás